« Home | Suguna Varadachari, Nada Inbam » | TM Krishna, Nada Inbam » | Prasanna Venkataraman, Pushkaram » | Ashwath Narayanan, Asthika Samajam Alwarpet » | Amritha Murali, Nada Inbam » | RK Shriram Kumar, Nada Inbam » | KS Vishnudev, TTVV Trust and TVP school and Cleve... » | Vivek Sadasivam, TTVV Trust and TVP school and Cle... » | Seetha Rajan, Nada Inbam » | Thamarakkad Govindan Namboodri, Nada Inbam »

Monday, April 24, 2023

Seetha Narayanan, Nada Inbam

Seetha Narayanan - Usha Rajagopalan - J Vaidhyanathan - G Ravichandran

Nada Inbam, Ragasudha Hall
14 Jan 2023, 6:15 pm
Tamil New Year concert


sadAsiva samArambAm - slOkam
ninnE kOri - vasantA - Adi (varNam)
agajAnana - slOkam
siddhi vinAyakam - shanmukhapriyA - rUpakam - MD (NS)
OLi paDaitha kanni nAi - bharatiyar song
slOkam in aTANA
ElA nI daya rAdhu - aTANA - T
janani mAmava - mAyamALavagauLa - misra cApu - ST (RNS)
nAda nilai kaNDuruga nAn - gAyakapriyA - kaNDa cApu - KI
dorakunA - bilahari - Adi - T (RNST)
krishNa nI bEgane - yamunakalyANi - PD
kanaka saila vihAriNi - punnAgavarALi - SS
danam tharum - abirAmi andAdhi in madhyamAvati 

Beautiful concert. Very fulfilling. 

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home