« Home | Neela Ramgopal, Nada Inbam » | S Sowmya, Sri Parthasarathy Swami sabha » | RK Shriram Kumar, Nada Inbam » | V Sumithra, Nada Inbam » | TN Krishnan, Nada Inbam » | Vijayalakshmi Subramanian, Chennai Cultural Academy » | Hyderabad Brothers, Sri Parthasarathy Swami Sabha » | KS Vishnudev, Sri Parthasarathy Swami Sabha » | R Vedavalli, Nada Inbam » | Thamarakkadu Govindan Namboodri, Nada Inbam »

Sunday, February 14, 2021

Thamarakkadu Govindan Namboodri, Nada Inbam

Thamarakkadu Govindan Namboodri - BU Ganesh Prasad - Nochur Nagaraj - Harihara Sarma

Sriragah Sriyogah
A thematic concert based on compositions in srI rAgam
Nada Inbam
Raga sudha Hall
2 Feb 2020 6:15 pm

sAmi ninnE
srI mUlAdhAra cakra vinAyaka (S)
karuNajUDa ninnu nammina (RNS)
srI varalakshmi namastubyam (R)
bhAvayAmi nanda kumAram
nAma kusuma (RtST)

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home