« Home | Nandita Ravi, Brahma Gana Sabha » | Savita Narasimhan, Brahma Gana Sabha » | Lakshmi Sriram, Bhartiya Vidya Bhavan » | Vijay Siva, Nalinakanti » | R Shridhar, Karthik Fine Arts » | R Vedavalli, AIR & AIMA » | Suguna Varadachari, AIR & AIMA » | Sangeetha Sivakumar, Bharatiya Vidya Bhavan » | Varalakshmi Anandkumar, Nada Inbam » | Amrita Murali, Astika Samajam Thiruvanmiyur »

Friday, December 11, 2009

V Subramanian & Palai C K Ramachandran, Nada Inbam

V Subramanian & Palai C K Ramachandran - R K Shriram Kumar - Mannargudi A Eswaran - H Sivaramakrishnan

Nada Inbam
10 Dec 09.6:45 pm

vAtApi gaNapatim - hamsadvani - Adi - MD (short sketch S)
dEva dEva kalayAmi - mAyAmALavagauLa - rUpakam - ST (NS)
evarikai avatAramu - dEva manOhari - misra cApu - T
paripAlaya sarasIruha - kAmavardhani - Adi - ST (R)
rAmA nI samAnamevaru - kharaharapriyA - rUpakam - T (RNS)
entavEDu kondu rAghavA - sarasvati manOhari - Adi - T
srI krishNam bhaja - tODi - Adi - MD (RNS)
tani
varuvArO varam taruvArO - sAmA - Adi - T
sAntrAnandAva bOdhAtmakam - slOkam in khamAs, kApi, sahAnA, suruTTi
kala sara paritApam - suruTTi - misra cApu - ST
bhujaga sAyinO - yadukula kAmbhOji - rUpakam - ST

It was a superb concert by the two veterans. The were totally traditional and made it totally enjoyable. The accompanists were wonderful too.

Labels: , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home