« Home | Prasanna Venkataraman, Music Club IIT Madras » | Sheikh Mehaboob Subhani & Khalishabi Mehaboob, Mus... » | Suguna Purushottaman & Suguna Varadachari, SAFE » | R K Shriram Kumar, Fiddle Solo, Nada Inbam » | V Sumithra, Music Club IIT Madras » | T T Narendran, Veenai Navarathri » | Kalpakam Swaminathan, Veenai Navarathri » | T M Krishna, Vedic Sangeeta Foundation » | Sriram Parasuram, Music Club IIT Madras » | Neela Ramgopal, Music Club IIT Madras »

Friday, December 10, 2010

Lakshmi Sriram, BVB

Lakshmi Sriram - Akkarai Sornalatha - Tanjore Balakrishnan

BVB Mini Hall
8 Dec 2011

charaNu janakana - bilahari - PD (S)
srI jalantara - gambIra nATTai (S)
mAra kOTi - ArabhI - MD (R)
murugA muzhumadi - sAvEri (sketch)
niravathi sukhadA - ravichandrikA (S)
sundari nI divya - kalyANi (RNST)
smarajanaka - bEhAg

It was a good concert. The elaborations of both Arabhi and kalyANi were done very classically and yet in a very refreshing fashion. The choice of kritis and their renditions were both totally appealing. The main artist gave a very nice concert well supported on the violin. The mridangist was good in parts.

Labels: ,

1 Comments:

Blogger Sreejay Narayanan said...

sarasija nAbha (tAnavarNa).
rAgA: kAmbhOji.
Thala: k/aTa tALA.
Composer: Maharaja Swathi Thirunal.

P: sarasija nAbha ninnu sannuti jEsEnurA cAla krpa yuncuTaku idi samayamurA
A: niratamu nI pAdamE gatiyani yunnArA enci nA manavi kai korA

g..mggrrs..rgsrsndpdSs..pdsRr..dsrGg..srgRr..dsrs..MGRSN..pdsr..
gmgrs..pmgrs..Dpmg...Ndp..Snd..Rsgr..MgrgsrdnS...NnpMpdp...MgrsrSs..Pdsrg(sarasija nAbha)

(muktAyi svara sAhityam)
kusari paluku tagu dumme suvi lajrummE ravamu nannu yuramukrumme cedari
yuNmaiguva niTu marucaTa tagunaTara miguvaTa ragaTa kaDa iTula ceTula
sari sari maruguri neDa pani tApamu nilupa lEdanara sarasabu cera cagura sarasijanAbha

C: sArvabhauma sakala lOkAbhirAma
1: nAniNTikEkuTa taramA sArekunu meragAdulE rAyika
2: rA rA iTu verapu lEka duritamu mIrA pramukhatu dArALamuga
taralu varusatI rasumAshrutO ErA tagunaTara
3: mAyala mA ramaNa mAnavumuvu sureyinu mAdamani pantamA vinumu vinu
madanikikanu tagadu valana maguva vasanu tagili tegu viTu salupava valadura
nammina dAnarava lasitE valacitE maruvakura saraguNararA smara janaka
4: tApamu mari viparItamunu jEsEkada rAni pAda yugambulayAna vincuga lEduka dAyani
lEdanineri guNamunu koni eta nenaruna marakura nimiSamu hari murahara puraharataraja
varuniyura kavi buniviricaramulu ravamulkadi kaDiyakudaTa paTucunu paTakanu paDi
jaDiyaka moraliDavini pedarucu vanitalu hA encinanu palikirikA enci karuNinci kaugalincavera

1) SNNDP..DMGRGS..RSNP D S R G M P D S (sArvabhauma)
2) R..RGRRGRR..SNPDS..SNPDSRG SRGMP SRGMPD SNGMGSPGS RGMPDS (sArvabhauma)
3) M..PDM..PDNDM..PSNDM..DM.GMP..NDPMGRGS..RSNPDS
RGMRGM..PDM..PDNDM..PSNDM..GMPGMP...
NDPMGRGS..RSNPDS
RGMRG..MGMRGS.PMPGMG NDNPD SND RS GRSNDPDSRGMGS NDM
PDS MPDS SRGMP PDSRGM PDSRGS..(sArvabhauma)
4) S..RGRS NDPMGRS NPDS PDP DSD SRS RGR G MGM GMP DRS
RSNDPMP SNP MGRS RGRSRS PDP DSDSR SRG RGM GMP MPD SGRS NDPDSS
SRGMP PDS PDSRG RGMGRSNDPMG PDSRGMRGS PSNDPMGRS SPDSRS RGMG GMDS...(sArvabhauma)

4:33 PM  

Post a Comment

<< Home