Purandara trinity ovk onlyanna1 phgall_110

« Home | T N Krishnan, Music Academy » | R Vedavalli, Nada Inbam » | Malladi Suribabu, Nada Inbam » | Rama Ravi, Music Academy » | V Sumithra, Nada Inbam » | Prasanna Venkataraman, Music Academy » | Kotapalli Vandana, Music Academy » | T N Seshagopalan, Music Academy » | B Balasubramanian, Ramana Kendram » | Neela Ramgopal, Nada Inbam »

Monday, December 26, 2011

Amrita Murali, Music Academy

Amrita Murali - Ranjani Ramakrishnan Arun - R Shankaranarayanan - Chandrasekara Sarma

Music Academy
25 Dec 2011. 1:45 pm

vidukalu mrokkEdA - mAyAmALavagauLa (sketch, S)
entaninnE - mukhAri (RNS)
parimaLa ranganAtam - hamIrkalyANi
trilOka mAtA - paras
akshayalinga vibhO (RNST)
RTP - suruTTi - khaNDa jhampai (khaNDa naDai) 4 akshara eDuppu, 6 akshara aridi
sAranga varada mAmava sarvadA - charaNamiti suraTitha
rAgamAlikA svarams in sArangA and brindavana sArangA
saravaNa jAtha - sindhubhairavi - sankIrNa jhampa - Thiruppugazh

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home