Purandara trinity ovk onlyanna1 phgall_110

« Home | Jayalakshmi Santanam, Nada Inbam » | Amrita Murali, Music Academy » | T N Krishnan, Music Academy » | R Vedavalli, Nada Inbam » | Malladi Suribabu, Nada Inbam » | Rama Ravi, Music Academy » | V Sumithra, Nada Inbam » | Prasanna Venkataraman, Music Academy » | Kotapalli Vandana, Music Academy » | T N Seshagopalan, Music Academy »

Monday, December 26, 2011

Parassala Ponnammal, Nada Inbam

Parassala Ponnammal, K Bhama - Padma Shankar - Nanjil Arul - Udupi Balakrishnan

Nada Inbam
26 Dec 2011. 6:15 pm

sarasijanAbhA - kAmbhOji varNam
vAtApi gaNapatim (S)
rAma nannu brOvarA (RNS)
janani ninnuvinA
mantriNi mAtangatanayE - hEmavati - rUpakam - HMB (RS)
dEva dEva mAm pAlaya - tODi - misra cApu - ST (RNST)

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home