« Home | Rudrapatnam Brothers, Saraswathi Vaggeyakkara Trus... » | Trivandrum G Seethalakshmi, Nada Inbam » | Viji Krishnan, Nada Inbam » | Sangeetha Sivakumar, Nada Inbam » | J B Sruthi Sagar, Nadopasana » | T N Krishnan, Nadopasana » | Season 2012 » | Seshampatti Sivalingam & BVB inauguration » | Rama Ravi, Nada Inbam » | Ritha Rajan, Nada Inbam »

Friday, May 24, 2013

Sumithra V, Nada Inbam

V Sumithra - Charumathi Raghuraman - Melakaveri Balaji - Papanasam Sethuraman

Nada Inbam
13 April 2013

ninnE kOri - mOhanam [varNam, though not the usual one]
mAmava satatam - jaganmOhini (R)
OrajUpu
kAmAkshi - yadukula kAmbhOji - misra cApu - SS (RS)
sarasvatya bhagavatya - chAyA gauLa - misra cApu - MD (S)
karuNinchuDaku
satatam tAvaka (RNST)

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home