« Home | Rahul Narayan, Nada Inbam » | Kalpakam Swaminathan, Nada Inbam » | Madurai T N Seshagopalan, Music Club IIT Madras » | Ranjani Gayathri, Music Club IIT Madras » | E Gayathri, Music Club IIT Madras » | Sanjay, Music Club IIT Madras » | Neela Ramgopal, Nada Inbam » | Prasanna Venkataraman, SSI Golden Jubilee Trust » | Jayalakshmi Santanam, Vidwan A Sundaresan Memorial... » | Kalpakam Swaminathan, Saraswathi Vaggeyyakkara Tru... »

Tuesday, August 31, 2010

Veenotsav 2010

BGS & Mudhra
Veenotsav 28 Aug 2010

While the concept of many veenai concerts is indeed wonderful, half an hour is too short.


5 pm
R S Jayalakshmi - PBV Krishnamachari - N Rajaraman

vAtApi gaNapatim - hamsadvani - Adi - MD (S)
nidhi chAla sukhamA - kalyANi - misra cApu - T (RtNST)
venkaTa giri nAtA - rEvati - Adi - Suddananda Bharati

quick svarams in hamsdavani. very moving and crisp kalyANI


5:30 pm
B Kannan - Chidambaram S Balashankar - Chandrasekhara Sarma

mAmayil mIdErivA - latAngi - Adi - Meenakshi Subramanian
RTP - hEmavati - Adi(2 kaLai) sama eDuppu, 6 aridi
srutilaya svarUpiNi vINAvAdini sangIta sAmrAjya

The pallavi was very nice and hEmavati was enjoyable.


6 pm Meeting

Sri A Natarajan spoke and formally inaugurated.


6:30pm
E Gayathri - Mudhra Bhaskar - E M Subramaniyan

muddumOmu - sUryakAntam - Adi - T (short sketch S)
srI pArthasArathinA - suddha danyAsi - Adi - MD (RS)
srInivAsa tiruvEngaDa - hamsAnandi - Adi - PS (R with graha bedam to hindOLam)
muruganin maru peyar - bEhAg - Adi

neat rendition of songs. enjoyable AlApanais. nice svarams.


7 pm
Kalpakam Swaminathan - Chidambaram Balashankar - E M Subramaniyan

srI mahAgaNapatim - aTANA - Adi - JCW (short sketch S)
dEvi mInAkshi - kalyANi - rUpakam - Tacchur Singachar (Rt)
sogasugA nAtO - sahAnA - misra cApu - Sarangapani (R)
charaNu charaNu - senjuruTTi -rUpakam - Anai Ayya (short sketch)

very moving kalyANi and an emotive sahAnA.


7:30 pm
Kalyani Ganesan - V M Ganesan - N Rajaraman

kanukoNTini - bilahari - Adi - T (short sketch)
padavini sadbaktiyu - sALaga bhairavi - Adi - T
durusukha krupajUchi - sAvEri - Adi - SS (R)
srI kamalAmbikE - srI - kaNDa Ekam - MD (short sketc)

this sAvEri was my pick for the day. very neat presentation again.


8 pm
T N Seshagopalan - Madirimangalam Swaminathan - E M Subramaniyan

mEru samAna - mAyAmALavagauLA - Adi - T (RNS)
abhayAmbA - sahAnA - misra cApu - MD
mAyammA - Ahiri - Adi - SS
bAgAyanayya - chandra jyOti - Adi - T
divAkara tanujam - yadukula kAmbhOji - MD
rAgamAlikA tAnam in varALi, dvijAvanti, kIravANi, bEgaDa, latAngi, Anandabhairavi, bEhAg, suruTTi
savEri padam
hariguNa - marua bEhAg
mangaLam

I had to leave as he began the yadukulakAmbhOji. nice beginning for the concert. the MMG and sahAnA were both very nice.

Labels: , , , , , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home