« Home | Sumithra V, Nada Inbam » | Rudrapatnam Brothers, Saraswathi Vaggeyakkara Trus... » | Trivandrum G Seethalakshmi, Nada Inbam » | Viji Krishnan, Nada Inbam » | Sangeetha Sivakumar, Nada Inbam » | J B Sruthi Sagar, Nadopasana » | T N Krishnan, Nadopasana » | Season 2012 » | Seshampatti Sivalingam & BVB inauguration » | Rama Ravi, Nada Inbam »

Friday, May 24, 2013

Suguna Purushottaman, Nada Inbam

Suguna Purushottaman - R Hemalatha - J Vaidhyanathan - BS Purushottaman

Nada Inbam
16 April 2013

sarasuDa ninnE - sAvEri
sarasIruhAsana priyE - nATTai (S)
intha parAkA
mOkshamu galadA (RS)
kaNDEn kaNDEn - aTANA - Adi - Suguna Purushottaman (sketch)
nammi vachina - kalyANi (RNS)
vihara mAnasa rAmE - kApi (sketch)
durusuga krupajUchi - sAvEri (RNST)
manju nihar

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home