« Home | Suguna Purushottaman, Nada Inbam » | Sumithra V, Nada Inbam » | Rudrapatnam Brothers, Saraswathi Vaggeyakkara Trus... » | Trivandrum G Seethalakshmi, Nada Inbam » | Viji Krishnan, Nada Inbam » | Sangeetha Sivakumar, Nada Inbam » | J B Sruthi Sagar, Nadopasana » | T N Krishnan, Nadopasana » | Season 2012 » | Seshampatti Sivalingam & BVB inauguration »

Friday, May 24, 2013

T N Krishan, Nada Inbam

T N Krishnan - Guruvayur Dorai - BS Purushottaman

Nada Inbam
19 April 2013

rAma ninnE - husEni (s)
enduku nirdaya (RNS)
bhAvayAmi raghurAmam (R sAvEri)
kOluvamAra gadA (RNST)
marubAri

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home