« Home | Suguna Varadachari, Nada Inbam » | Seetha Rajan, Nada Inbam » | S Sushruthi, Nada Inbam » | B Balasubramanian, Nada Inbam » | Rama Ravi, Nada Inbam » | Parassala Ponnammal, Nada Inbam » | Jayalakshmi Santanam, Nada Inbam » | Amrita Murali, Music Academy » | T N Krishnan, Music Academy » | R Vedavalli, Nada Inbam »

Sunday, January 22, 2012

Ritha Rajan, Nada Inbam

Ritha Rajan - R K Shriram Kumar - Thanjavur Kumar

Nada Inbam
2 Jan 2012, 6:15 pm

sAmi nIpai - Anandabhairavi - ATa - VK [varNam]
palukavEmi - pUrNacandrikA - Adi - T (S)
nIlAyatAkshI - paras - tripuTa - SS
paripUrNakAma - pUrvakalyANi - rUpakam - T (RNS)
cEtah srI bAlakRSNaM - dvijAvanti - MD (R)
dhUrjaTi natincenE - gauri - Adi {2} - Pallavi Dorasamayya
sukhi evvarO - kAnaDa - Adi - T (RS)
buddhi rAdu - sankarAbharaNam - misra cApu - T (RST)
vaDigA gOpaluni (paDakiNTiki) - mOhana - misra cApu - ksEtrayya [padam]
emandune muddu bAlAmaNi - mukhAri - Adi - dharmapuri subbarayar [jAvaLi]
IlAguna - darbAr - misra cApu - paTTabhirAmayya [jAvaLi]
kUrvEl pazhitta vizhiyAlE - madhyamavati - khaNDa gati - tiruppugazh
nI nAmarUpamulaku

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home