« Home | T N Krishan, Nada Inbam » | Suguna Purushottaman, Nada Inbam » | Sumithra V, Nada Inbam » | Rudrapatnam Brothers, Saraswathi Vaggeyakkara Trus... » | Trivandrum G Seethalakshmi, Nada Inbam » | Viji Krishnan, Nada Inbam » | Sangeetha Sivakumar, Nada Inbam » | J B Sruthi Sagar, Nadopasana » | T N Krishnan, Nadopasana » | Season 2012 »

Friday, May 24, 2013

Kalyani Ganesan, Nada Inbam

Kalyani Ganesan - VM Ganesan

Nada Inbam
20 April 2013

sAmi ninnE - srI [varNam]
siddhi vinAyakam - cAmaram (sketch, S)
durusuga krupajUchi
Ananda naTana prakAsam (R)
sObillu saptasvara
bhajana sEya - dharmavati (RS)
akshaya linga vibhO (RtNST)
ranjani mrudu pankaja lOchani - rAgamAlikA
karpagamE - madhyamAvat

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home