« Home | Kalyani Ganesan, Nada Inbam » | T N Krishan, Nada Inbam » | Suguna Purushottaman, Nada Inbam » | Sumithra V, Nada Inbam » | Rudrapatnam Brothers, Saraswathi Vaggeyakkara Trus... » | Trivandrum G Seethalakshmi, Nada Inbam » | Viji Krishnan, Nada Inbam » | Sangeetha Sivakumar, Nada Inbam » | J B Sruthi Sagar, Nadopasana » | T N Krishnan, Nadopasana »

Friday, May 24, 2013

Thamarakkadu Govindan Namboodri, Nada Inbam

Thamarakkadu Govindan Namboodri - S Varadarajan - Trichur Narendran

Nada Inbam
28 April 2013

suruTTi varNam
sankara suta - gauLa
kamalAmbA samrakshatumAm - Ananda bhairavi (RS)
gOpanandana - bhUshAvati
nAdOpAsana - bEgaDa (R)
bhOgIndra sAyinam
RTP - tODi - kaNDa tripuTa 2 kaLai, sama eDuppu, 5 akshara aridi
gAnalOla mAranIya pAparahita - kamalEsa mAm pAhi

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home