« Home | Rama Ravi, Nada Inbam - DKP day » | Gayathri Venkataraghavan, Sri Rama Samaj » | Rama Ravi, DKJ Foundation & Nada Inbam » | V Sumithra, Musiri Chambers » | Alleppey Venkatesan, Samajam » | Thamarakkadu Govindan Namboodri, Nada Inbam » | Kalyani Ganesan, Nada Inbam » | T N Krishan, Nada Inbam » | Suguna Purushottaman, Nada Inbam » | Sumithra V, Nada Inbam »

Wednesday, August 24, 2011

S R Janakiraman, Nada Inbam

S R Janakiraman - R K Shriram Kumar - K Arun Prakash

Nada Inbam, Kalpakam Swaminathan Remembrance Concert
14th Aug 2011. 6:45 pm

mahAganapatE - naTanArAyaNi - MD
bhArati maddishAsana - dEvamanOhari - MD (sketch S)
srI sarasvati hitE - mAnji - MD
abhayAmbA - kalyANi - Adi - MD (RS)
krishNAnanda - gauLipantu - MD
inkevarunnAru - sahAnA - Adi - Annaswamy Sastri (RST)
purahara nandana - ham vIru - Adi - MD

Labels: ,

L Ramakrishnan, Nada Inbam

L Ramakrishnan - R Ramkumar

Nada Inbam, Kalpakam Swaminathan Birthday remembrance
14 Aug 2011, 5:30 pm

valaci valaci - hindOLa vasantam - rUpakam - Ramaswamy Dikshitar
hastivadanAya - navarOj - misra cApu - MD
srI nIlOtpala nAyikE - nArI rItigauLa - MD (R)
vEnkaTa saila vihArA - hamIr kalyANi - Adi - Subbaraya Sastri (RtNST)
mahAlakshmi - mAdava manOhari - Adi - MD
siddIsvarAya namastE - nIlAmbari - misra cApu - MD

Labels: ,