« Home | Rama Ravi, Rukmani Arts and Music Trust » | Rithvik Raja, BGS » | Rama Ravi, Nada Inbam » | Aswath Narayanan, MFAC » | R Vedavalli, Nada Inbam » | Alamelu Mani, Nada Inbam » | Aishwarya Vidhya Raghunath, Music academy » | Adithya Narayanan, Narada Gana Sabha » | Seetha Rajan, Nada Inbam » | Thamarakkadu Govindan Namboodri, Nada Inbam »

Sunday, August 26, 2012

R Ramani, Isai Saral

R Ramani - Neyveli Narayanan - ??

AIR MTR Studio
20 July 2012

mahAgaNapatim - nATTai
dEva dEva - mAyAmALavagauLa
mAmava mInAkshi - varALi (RNS)
sankari nIvE - bEgaDa (R)
sripatE nIpada - bhavapriyA
tanayuni brOva - bhairavi (RNST)
marulukonnadirA - khamAs - Adi - RSI (R)
patiki hAratI rE - suruTTi

Labels: ,

R Vedavalli, Nada Inbam

R Vedavalli, V Sumithra - RK Shriram Kumar - K Arun Prakash - N Guruprasad

4nd July 2012
Nick 60th birthday Concert
Raga Sudha Hall

mAnasa guruguha (S)
kamalAptakula
paramapAvana rAmA - pUrikalyANi (RNS)
saundara rAjam
nenarunchinAnu
bhajarE rE citta (RNST)
mAmava paTTAbhirAmA
avalOgayata - kuranji - mchApu - NT
vandE brundAvana - slOkam in sAvEri, sahAnA, sindhu bhairavi, suruTTi
patiki hArati rE - suruTTi

Labels: ,

R Vedavalli, Nada Inbam

R Vedavalli, V Sumithra - RK Shriram Kumar - K Arun Prakash - N Guruprasad

2nd July 2012
Smt. Ramani Memorial Concert
Raga Sudha Hall

viruttam
mOkshamugaladA - sAramati
nAdalOluDai - kalyANa vasantam
manasu svAdIna - shankarAbaraNam (RNS)
manasulOni
saraguNapAlimpA - kEdAragauLa (R)
aruNAcala nAtam - sAramgA
bAlagOpAla - bhairavi (RNST)
avatAram - jOnpuri

Labels: ,

Suguna Varadachari, Nada Inbam

Suguna Varadachari - R K Shriram Kumar - K Arun Prakash - BS Purushottaman

Nada Inbam
26 June 2012

intha - kAmbhOji varNa
tulasi jagatjanani - sAvEri (NS)
eTulaina - sAmA - misra cApu - T (R)
manasAvruta
inta marmivanuchu - varALi - misra cApu - WVB (RNS)
srI nIlOtpala nAyikE - rItigauLa (S)
mutthu kumaraiyanE - shankarAbaraNam (RNST)
ElarADAyanE kAmini - bhairavi
nIn yAkO ninna - senjuruTTi, punnAgavarALi, nAdanAmakriyA, sindhu bhairavi - Adi
ANDavan darisanamE - jOnpuri - Adi
nI nAma rUpamulaku
sriyatkAntAya - madhyamAvati

Labels: ,