« Home | Neela Ramgopal, Nada Inbam » | S Sowmya, Sri Parthasarathy Swami sabha » | RK Shriram Kumar, Nada Inbam » | V Sumithra, Nada Inbam » | TN Krishnan, Nada Inbam » | Vijayalakshmi Subramanian, Chennai Cultural Academy » | Hyderabad Brothers, Sri Parthasarathy Swami Sabha » | Vishnu dev Namboodri, Sri Parthasarathy Swami Sabha » | R Vedavalli, Nada Inbam » | Thamarakkadu Govindan Namboodri, Nada Inbam »

Sunday, January 22, 2012

Ritha Rajan, Nada Inbam

Ritha Rajan - R K Shriram Kumar - Thanjavur Kumar

Nada Inbam
2 Jan 2012, 6:15 pm

sAmi nIpai - Anandabhairavi - ATa - VK [varNam]
palukavEmi - pUrNacandrikA - Adi - T (S)
nIlAyatAkshI - paras - tripuTa - SS
paripUrNakAma - pUrvakalyANi - rUpakam - T (RNS)
cEtah srI bAlakRSNaM - dvijAvanti - MD (R)
dhUrjaTi natincenE - gauri - Adi {2} - Pallavi Dorasamayya
sukhi evvarO - kAnaDa - Adi - T (RS)
buddhi rAdu - sankarAbharaNam - misra cApu - T (RST)
vaDigA gOpaluni (paDakiNTiki) - mOhana - misra cApu - ksEtrayya [padam]
emandune muddu bAlAmaNi - mukhAri - Adi - dharmapuri subbarayar [jAvaLi]
IlAguna - darbAr - misra cApu - paTTabhirAmayya [jAvaLi]
kUrvEl pazhitta vizhiyAlE - madhyamavati - khaNDa gati - tiruppugazh
nI nAmarUpamulaku

Labels: ,

Suguna Varadachari, Nada Inbam

Suguna Varadachari - Avaneeswaram Vinu - B Ganapathyraman - H Sivaramakrishnan

Nada Inbam
31st Dec 2011. 6:15 pm

vanajAkshi – kalyANi varNam – khaNDa aTa
rAmA nine namminAnu – husEni – Adi – Thyagaraja (S)
nAmorAlakinchi – dhanyAsi – rUpakam – VK (RNS)
vazhi maraittirukkude – nATTakurinji – mishra chApu – GKB (RS)
shrIdhara pAhi – jayantashri – rUpakam – MV
nI pAdamulE gatiyani – bhairavi – Adi – PSI – RNST
naDamADi tirnda - kAmbhOji - kaNDa cApu
Ehi mudam dEhi – Anandabhairavi – Adi – NT
Bhaja rE gOpAlam – yamunAkalyANi – Adi
mananilai ariyEnaDi - bhAgEsrI - Adi - Neela Ramamurthy
nI nAma rUpamulaku - saurAshTram - Adi - T
shriyat kAntAya – shlOka – madhyamAvati

Labels: ,