« Home | Rithvik Raja, BGS » | Rama Ravi, Nada Inbam » | Aswath Narayanan, MFAC » | R Vedavalli, Nada Inbam » | Alamelu Mani, Nada Inbam » | Aishwarya Vidhya Raghunath, Music academy » | Adithya Narayanan, Narada Gana Sabha » | Seetha Rajan, Nada Inbam » | Thamarakkadu Govindan Namboodri, Nada Inbam » | S Sowmya, Meenakshi Sundarajan Fine Arts Academy »

Monday, June 30, 2008

Vijay Siva, Asthika Samajam Thiruvanmiyur

Vijay Siva - R K Shriram Kumar - P Satish Kumar

Muttuswami Dikshitar Day
Amarabharathi, Asthika Samajam Thiruvanmiyur
28th June 2008. 6 pm

sadApAla rUpApi slOkam in sAvEri
kari kalAba mukham - sAvEri - tisra Ekam
srI bAlasubramaNyA - bilahari - mirsa cApu(NS)
parimaLa ranganAtam - hamIr kalyANi - tisra Ekam(RS)
guruguhAya bhaktAnugrahAya - sAmA - Adi (N at 'sakalAgama mantra sAragnyAya satsampradAya sarvagnyAya')
srI kALahastIsha - husEni - kaNDa cApu(RS)
kalyANim karuNArasAntra - slOkam on Goddess kamalAmbA in Ahiri
srI kamalAmbA jayati - Ahiri - tisra Ekam
akshayalinga vibhO - sankarAbharaNam - misra cApu (RNST)
cintayE mahAlinga - paras - Adi
sOmasundarEshvaram - suddha vasantham - Adi
mayUrAdirUDam - slOkam in yamunAkalyANi, sindhu bhairavi, senjuruTTi
gajAmba nAyakO - senjuruTTi - misra cApu
srI abhayAmbA - srI rAgam - Adi
svastri prajApya - srI rAgam.

It was a very moving concert. Each piece was rendered with a great amount of precision of sAhityam and totally bhAva-laden. I personally find it tough to choose which was the best. The AlApanais of hamIrkalyANi and husEni and shankarAbaraNam were all very beautiful. The Ahiri navAvarNam took one to ultimate levels of ecstasy. The accompanists were gelling well and on the whole the team made it an unforgettable concert.

Labels: ,

Thursday, June 26, 2008

Ramakrishnan Murthy, Music Academy

Ramakrishnan Murthy - Aditi Krishnaprakash - N C Baradwaj

HCL Concert Series. Music Academy Mini Hall
26th June 2008. 6:30 pm

evvari bOdana - AbhOgi - Adi
praNamAmyaham - gauLa - Adi - MV (S)
karuNAkara - bEgaDa - rUpakam - ST
kaNDA jUDumi - vAcaspati - Adi - T (RS)
saundararAjam - brindAvana sArangA - tisra Ekam - MD
bOgIndra sAyinam - kuntaLa varALi - kaNDa cApu - ST
dAsaratI - tODi - Adi - T (RNST)
mauLau ganga - slOkam in karnATaka dEvagAndhAri, hamIr kalyANi, mukhAri, darbAri kAnaDA
chandra chUDa - darbAri kAnaDA - Adi - PD
irakkam varAmal - bEhAg - rUpakam - GKB
nI nAma rUpamulaku - saurAshTram - Adi - T

The concert was good. All pieces were rendered well, with measured portions of manOdarmam. The concert was overall very enjoyable with the accompanists doing a good job in assisting and playing along with the main artist

Labels: ,

Karthik Subramanian, Nada Inbam

C Karthik Subramanian - K P Nandini - Erode Nagaraj

Nada Inbam, Raga Sudha Hall
25th June 2008. 6 pm

calamEla - nATTakuranji - Adi - Rangaswami Nattuvanar
srI mahA gaNapati - gauLa - misra cApu - MD (S)
kshirasAgara - dEvagAndhAri - Adi - T
sogasugA mrudanga - srI ranjani - tisra Ekam - T (RS)
nIvADa - sArangA - kaNDa cApu - T
enduku peddalavalE - shankarAbaraNam - Adi - T (RNST)
kOla mayil - senjuruTTi - Adi
tillAnA - aTANA - tisra Ekam - Chingleput Ranaganathan
nI nAma rUpamulaku - saurAshTram - Adi - T

The concert was good. All the pieces were rendered in a leisurely pace with no hurry or frills. The inherent weight of the composition was felt. The team made it a memorable concert.

Labels: ,

Monday, June 23, 2008

Kalpakam Swaminathan, Sri Krishna Gana Sabha

Kalpakam Swaminathan - Veenai
Hemalatha - Veenai support
Padma Shankar - Violin
Kallidaikurichi Sivakumar - Mrudangam
D V Venkatasubramanian - Ghatam

Veteran's Day. Krishna Gana Sabha
21st June 2008. 6:15 pm

neranammiti - kAnaDA - aTa tALam
vandEnisamaham - hamsadvani - Adi (RS)
entarO mahAnubhAvulu - srI rAgam - Adi - T
inta parAkA - mAyAmALavagauLa - rUpakam - Anai Ayya
brOva bAramA - bahudAri - Adi - T (RNS)
dEvi mInAkshi - kalyANi - rUpakam - Tacchur Singarachar (RTNS)
bruhannAyaki - AndALi - Adi - MD
nIvE gAni - bilahari - misra cApu - T (R)
parimaLa ranganAtam - hamIr kalyANi - rUpakam - MD (R)
jEsinadella maracitivO - tODi - Adi - T (RST)
caraNu caraNu - senjuruTTi - rUpakam - Anai Ayya (R)
nI nAma rUpamulaku - saurAshTram - Adi - T

It was an amazing concert. The kritis were all beautiful. Each piece was better than the others. The manOdarmam part was awesome. I particularly loved the kalyANi tAnam and the tODi AlApanai. The rare bilahari number and the hamIrkalyANi pieces were tooo good as well. The accompanists were very supportive and made it a very delightful concert.

Labels: ,

Wednesday, June 18, 2008

Navaneet Krishnan, Chamber concert

V Navaneet Krishnan - R Raghul - A M Hari Narayanan

Chamber Concert. 18th June 2008. 6 pm

satatam gaNanAta - PD Kriti sung as slOkam in hamsadvani
gajavadanA bEDuvE - hamsadvani - Adi - PD (S)
chutAmurArE - Arabhi - rUpakam - T (NS)
talli ninnu - kalyANi - cApu - SS (RNS)
srI ranganAtAya - danyAsi - rUpakam - MD
budhamAshrayAmi - nATTakuranji - misra jhampa - MD (R)
slOkam on ranganAthar - vaNDinam uralum sOlai - tODi -Adi (RNST)
sUrya spatthi kiriTam - slOkam in senjuruTTi, punnAgavarALi, maNirangu, nAdanAmakriyA
dAsana mADikoyanna - nAdanAmakriyA - Adi - PD
heccarika gA rA - yadukula kAmbhOji - kaNDa cApu - T
angai toDu malar - senjuruTTi, nAdanAmakriyA - misra jhampai and kaNDa tripuTa alternating - thAyumAnavar
nI nAma rUpamulaku - saurAshTram - Adi - T

The singer has a good sruthi alignment and a good sense of laya. A well planned concert. The accompanists were very good in playing their parts to make the concert enjoyable.

Labels: ,

Saturday, June 14, 2008

T K Govinda Rao, M N Kandaswamy Day

T K Govinda Rao - H N Bhaskar - T K Murthy - B Sivaraman

MN Kandaswamy Day, Raga Sudha hall
13th June 2008. 6:15 pm

sAmi entani - suruTTi - tisra Ekam (varNam) (short sketch)
tera tIyaga rAdA - gauLipantu - Adi - T (S)
shankari nIvE - bEgaDa - rUpakam - Subbaraya Sastri (RS)
sArasAksha paripAlaya - pantuvarALi - Adi - ST (NS)
marivEra dikkevarayya - shanmukhapriyA - Adi - PSI (RNST)
nA morAlakimpa - dEvagAndhAri - rUpakam - T
vEnkaTa saila vihArA - hamIr kalyANi - Adi - SubbarAya Sastri (RS)
kaNamum maravAdhE - sAmA - Adi - AK (S)
Adaya srI raghuvara - Ahiri - Adi - T (S)
arum ponnE maNiyE - viruttam in bilahari, kApi, sindhu bharavi
venkaTAcala nilayam - sindhubhairavi - Adi - PD
tillAnA - gambIra vANi - Adi - TK Govinda Rao
nI nAma rUpamulaku - saurAshTram - Adi - T

It was one superb concert. From the grand varNam, each piece was rendered very beautifully. Everything fell in place. The AlApanais were as usual very innovative and refreshing. The neraval were extensive. I was mesmerised by his one Avarthana svarams. The number of patterns which kept coming were just endless. The violinst was giving good replies. Sri Murthy was playing very well, in complete tandem with the main artist. Sri Sivaraman ably supported him.

Labels: ,

Tuesday, June 10, 2008

Neyveli Santanagopalan, Asthika Samajam Thiruvanmiyur

Neyveli Santanagopalan - Vittal Ramamurthy - Guruvayur Dorai - B S Purushottaman

Shyama Sastri Day
Amarabharathi, Asthika Samajam, Thiruvanmiyur
10th June 2008 6:30pm

taruNam IdammA - gauLipantu - Adi (S)
shankari nIvE - bEgaDa - rUpakam - Subbaraya Sastri (RS)
O jagadambA - Ananda bhairavi - Adi (R)
himAdri sutE - kalyANi - rUpakam (short sketch, NS)
sankari samkuru - sAvEri - tisra Adi (NS)
sarOja daLa nEtri - sankarAbaraNam - Adi (RNS)
tani
kanaka saila vihAriNi - punnAga varALi - Adi
karuNajUDa ninnunammina - srI rAgam - Adi

It was very nice concert. Everything was rendered well. Sri Santanagopalan, as his usualself, was enjoying and singing each piece. Sri Vittal Ramamurthy was very accomodative and played beautifully. The percussion department was exceptionally handled by Sri Durai. He was ably supported by Sri Purushottaman.

Labels: ,

Monday, June 02, 2008

Sanjay, Sravanam

Sanjay Subrahmanyam - Nagai Muralidharan - Arun Prakash

Sravanam, TTD Hall.
31st May 2008. 6 pm

jalajAksha - chakravAkam - Adi - PSI (short sketch)
jaya jaya padmanAbha - maNirangu - Adi - ST (S)
maravakavE O manasA - sAmA - rUpakam - PSI (RNS neraval at "parama hamsa jana mAnasa pankaja prabAkaruDE")
mAnamulEdA - hamIrkalyANi - Adi - T
pAlaya dEva dEva - bhairavi - rUpakam - ST (RS)
nIyE caraN shanmukhA - kAmbhOji - Adi - PS
palukutE nelatalli - karnATaka dEvagAndhAri - kaNDa cApu - A
kulam tarum - pAsuram in mOhanam followed by nArAyaNA divya nAmam - mOhanam - Adi - PS (RNS neraval at "mArajanakan...")
tani Avarththanam
kaNDena gOvindana - chandrakauns - Adi - PD (R)
nijagAdasA yadu nandanE - sindhubhairavi - Adi - Jayadeva (R)
nI nAma rUpamulaku - saurAshTram - Adi - T

It was a nice concert. The elaborations of sAmA was very nice. The choice of kritis was very refreshing. It felt very good to hear usually unheard pieces in bhairavi and mOhanam. The neraval for the main was done beautifully. Over all the kalpitam and manOdarmam were both much enjoyable. The accompanists were very good. Sri Muraidharan gave fitting replies thro' the concert. Sri Arun Prakash played very sensibly and gave an enjoyable tani

Labels: ,