« Home | Rama Ravi, Nada Inbam - DKP day » | Gayathri Venkataraghavan, Sri Rama Samaj » | Rama Ravi, DKJ Foundation & Nada Inbam » | V Sumithra, Musiri Chambers » | Alleppey Venkatesan, Samajam » | Thamarakkadu Govindan Namboodri, Nada Inbam » | Kalyani Ganesan, Nada Inbam » | T N Krishan, Nada Inbam » | Suguna Purushottaman, Nada Inbam » | Sumithra V, Nada Inbam »

Thursday, July 14, 2011

Suguna Varadachari, V S Sundari Memorial Concert

Suguna Varadachari - R Hemalatha - Mannarkoil J Balaji - Nerkunam Sankar

V S Sundari Sankaran Memorial Concert
Raga sudha hall.
10 july 2011. 6:30 pm

kanakAngi - tODi - aTa - Pallavi Gopala Iyer (short sketch)
nADADinamATa - janaranjani - misra cApu - T (short sketch, S)
nanmaiyum selvamum - viruttam in kIravANi
uruga vENDAmO - kIravANi - rUpakam - Ambujam Krishna (NS)
abhayAmbikAyA - kEdAragauLa - kaNDa cApu - MD
srIkAnta nIyaDa - bhavapriyA - Adi - T (R)
pAlincu kAmAkshi - madhyamAvati - Adi - SS (RNST)
pacchai mA malai pOl - pAsuram in sahAnA, varALi
UrilEn kANi illai - pAsuram in bEhAg, sindhubhairavi
kalyANa gOpAlam - sindhu bhairavi - kaNDa cApu - NT
nI nAma rUpamulaku - saurAshTram - Adi - T
sriyatkAntAya - suruTTi

It was a great concert that filled my heart and soul. A wonderful concert.

Labels: ,