« Home | Rithvik Raja, BGS » | Rama Ravi, Nada Inbam » | Aswath Narayanan, MFAC » | R Vedavalli, Nada Inbam » | Alamelu Mani, Nada Inbam » | Aishwarya Vidhya Raghunath, Music academy » | Adithya Narayanan, Narada Gana Sabha » | Seetha Rajan, Nada Inbam » | Thamarakkadu Govindan Namboodri, Nada Inbam » | S Sowmya, Meenakshi Sundarajan Fine Arts Academy »

Monday, October 08, 2012

Rama Ravi, Nada Inbam

Rama Ravi, Nanditha Ravi - R K Shriram Kumar - K Arun Prakash

Nada Inbam
Dilip Veeraraghavan birthday rememberence
6 Oct 2012. 6 :15 pm

varNam - kAmavardhani
vinatA suta vAhana - jayanta sEnA
divAkara tanujam - yadukula kAmbhOji - Ekam - MD (sketch)
nIkEla dayarAdu - sarasAngi (sketch S)
vanajAsana vinutA - shrI rAgam - rUpakam -Subbaraya Sastri
mAyammA - nATTaikuranji - Adi - SS (RS)
tiruvaDi tanai maravAdhE - rItigauLa - Adi - Muthukumara Swamy
mAmava raghurAmA - sArangA - rUpakam - T (S)
gajavadanA sammOdita - tODi - Adi - Kumara Ettendra (RNST)
smara sundarAnguni - paras - Adi - DS
nAraImaNi kainadirA - khamAs - Adi - DS
rAma rAma prANa sakhi - bhairavi - Adi - K
enthaTi kulukE - kalyANi - rUpakam
uruvAi aruvAi - madhyamAvati - kaNDa cApu - Thiruppugazh

Labels: ,

Monday, October 01, 2012

Ritha Rajan, Nada Inbam

Ritha Rajan - R Hemalatha - Thanjavur Kumar

Nada Inbam
30 Sep 2012 6:15 pm

cheliya pai - pantuvarALi - aTa - VK (sketch)
vinatA suta vAhana - jayanta sEnA - Adi - T (sketch)
sUryamUrtE namOstutE - saurAshTram - dhruva - MD (RS)
nidhicAla sukhamA - kalyANi - misra cApu - T (RNS)
tyAgarAja yOga vaibhavam - Ananda bhairavi - rUpakam - MD (R)
inta kaNTE - kannaDa - rUpakam - PSI
nannu brOchuDaku - tODi - Adi - Subbaraya Sastri (RNST)
tAmarasAksha - yadukula kAmbhOji - tisra tripuTa
vagalADi bOdanalaku - bEhAg
rAkA candra samAna - slOkam in sAvEri, bEgaDa, hamsAnandi, suruTTi
nI nAma rUpamulaku

Labels: ,