« Home | Rithvik Raja, BGS » | Rama Ravi, Nada Inbam » | Aswath Narayanan, MFAC » | R Vedavalli, Nada Inbam » | Alamelu Mani, Nada Inbam » | Aishwarya Vidhya Raghunath, Music academy » | Adithya Narayanan, Narada Gana Sabha » | Seetha Rajan, Nada Inbam » | Thamarakkadu Govindan Namboodri, Nada Inbam » | S Sowmya, Meenakshi Sundarajan Fine Arts Academy »

Tuesday, September 25, 2012

Vijay Siva, Kalpadruma Arts Festival

Vijay Siva - Amrita Murali - J Vaidhyanathan - Anirudh Athreya - Narayanan & Vigneshwaran (tambura)

Kalpadruma Arts Festival
Sivagami Pettachi Auditorum
23 Sept 2012, 6 pm

chalamEla - shankarAbaraNam - aTa tAlam [varNam]
sabhApatikku - AbhOgi - rUpakam - GKB (NS)
Emi dOva balkumA - sArangA - Adi - T (RS)
gandharvAmara chitta cAraNa vadhu - slOkam in yadhukula kAmbhOji
kAmAkshi - yadhukula kAmbhOji - misra cApu - SS
cintayE mahAlinga mUrtim - paras - Adi - MD
koluvamArE gadA - tODi - Adi - T (RNST)
RTP - mOhanam - kaNDa tripuTa tisra naDai, 2 akshara eDuppu, 5 akshara aridi
"mOhana rAmayyA samayamidhE karuNa jUDavayyA"
tam adbutam - slOkam in mAyA mALava gauLa, kapi, nIlAmbari
mAdhava mAmava dEvA - nIlAmbari - Adi - NT
ninaippadeppO nenjE - nAdanAmakriyA - Adi - Vedanayagam Pillai
Dasa Sloki of Adi Sankara - rAgamAlikA
pAdi madi nadi - kharaharapriyA - Thiruppugazh
nI nAma rUpamulaku
svasti prajApya - saurAshTram

Labels: ,

Sunday, September 09, 2012

Alamelu Mani, Oli

Alamelu Mani - Padma Shankar - B Ganapathiraman

Oli chamber concerts, Sri Parvathi Hall
7 Sep 2012. 6:10 pm

sAmi daya jUDa - kEdAragauLa - Adi - TT
sarasIruhAsana priyE - nATTai - Adi - PSI (S)
srI mAnini manOhara
srI kAmAkshi kaTAkshi - vasantA - Adi (R)
mAmava mInAkshi - varALi - misra cApu - MD (RNS)
pArvati ninnu - kalgaDa - SS
evari cichira - madyamAvati - Adi - T (sketch, S)
pAlaya dEva dEva gOpAla - bhairavi - Adi - ST (RNST)
yAla padarE - bEgaDa - tisra tripuTa - K [padam]
nittiraiyil soppanattil - pantuvarALi - Adi [padam]
samayamidE rA rA - bEhAg - rUpakam - PSI
kAdi mOdi - sArangA tiruppugazh
nI nAma rUpamulaku - saurAshTram - Adi - T

A truely awesome concert.

Labels: ,

Thursday, September 06, 2012

Alamelu Mani, Charsur Arts Foundation

Alamelu Mani - V V Ravi - Kallidaikurichi Sivakumar - N Guruprasad

Charsur Arts Foundation, NGS Mini Hall
5 Sep 2012. 4:30 pm

chirutaprAyamu - vasantA - Adi - VK
panchamAtanga - malahari - MD (S)
ceDe buddhi - aTANA - Adi - T (S)
sadAnanda tANDavam - bahudAri - Adi (RS)
banTu rIti - hamsanAdam - Adi - T (RNS)
srI rAjagOpAla - sAvEri - Adi - MD
sAkEta nikEtana
satatam tAvaka - kharaharapriyA - Adi - ST (RNST)
neyyamuna - ghaNTA - jhampai - K
prANa sakuDiTu - senjuruTTi - DS
tillAnA - pUrNa candrikA - Adi - RSI
kAraNamadAga vandu - subhapantuvarALi - 2kaNDa cApu, 2 drutams

A concert that one would remember for a long time. A totally different flair of hamsanAdam and bahudAri. A stunning srI rAjagOpAla. Vintage satatam tAvaka. And i cant get words to describe the neyyamuna.

Labels: ,