« Home | Rama Ravi, Rukmani Arts and Music Trust » | Rithvik Raja, BGS » | Rama Ravi, Nada Inbam » | Aswath Narayanan, MFAC » | R Vedavalli, Nada Inbam » | Alamelu Mani, Nada Inbam » | Aishwarya Vidhya Raghunath, Music academy » | Adithya Narayanan, Narada Gana Sabha » | Seetha Rajan, Nada Inbam » | Thamarakkadu Govindan Namboodri, Nada Inbam »

Tuesday, July 03, 2012

Rama Ravi, Oli

Rama Ravi - RK Shriram Kumar - K Arun Prakash

Oli
24 June 2012 6pm

vINA pustaka dhAriNIm - vEgavAhini
yagnadulu - jayamanOhari
paripUrNakAmA - pUrvikalyANi (S)
ekkAlattilum - nATTaikuranji (R)
kAdalAgi kasindu - bhairavi - tisra tripuTa(2) (RNS)
srI venkaTEsa
shankarAchAryam - shankarAbaraNam (RNST)
ErAtagu natarA - kEdAra gauLa
kuvalayAkshirO - gauLipantu
ninnu jUchi - punnAgavarALi
adi nIpai - yamunA kalyANi
smarasundarAnguni - paras
vandE mAtaram ambikAm - slOkam in sAvEri, kalyANi, suruTTi

Labels: ,

Suguna Varadachari, Krishna Gana Sabha

Suguna Varadachari - Shertalai Sivakumar - B Ganapathiraman

Krishna Gana Sabha
Sadguru Rasanubhava Concert

evarikai avatAra - dEvAmrutavarshiNi
shyAma sundarAnga - danyAsi (RNS)
lakshanamugala - suddha sAvEri (RS)
kArvElpulu - kalyANi (R)
pariyAchakamA - vanaspati
nannu brOvaka - AbhOgi (S)
munnu rAvaNa - tODi (RNST)
toli janma - bilahari
nannu viDachi - rItigauLa (RN)
tavadAsOham - punnAga varALi
rAma brahma suputrAya - madhyamAvati - WVB

Labels: ,

Rama Ravi, Isai Saaral

Rama Ravi, Nanditha Ravi - Usha Rajagopalan - Thanjavur Kumar - H Sivaramakrishnan

AIR MTR Studio
Isai Saral, 24 June 2012, 5:30 pm

vAraNa mukhavA - hamsadvani - rUpakam - KI
kaDaikkaN vaitthennai - bEgaDa - misra cApu - Ramaswamy Sivan (RS)
vidhi illArku - kharaharapriyA - rUpakam - Anai Ayya (RS)
nekkurugi - AbhOgi - Adi
ADinadeppaDiyO - kalyANi - Adi (RNST)
arivAr yAr - mukhAri
eppo varuvArO - jOnpuri
eru mayil - mOhanam

Labels: ,